Jaarrekening

Bijlagen bij de jaarrekening

onderhoud wegen

Begroting na wijziging

Rekening

Stand per 1 januari 2020

1.682.693

1.682.693

Vermeerdering 2020

441.633

441.633

Verminderingen 2020

619.150

526.565

Stand per 31 december 2020

1.505.176

1.597.761

Doelstelling / Bestemming

Gelijkmatige verdeling van de lasten voor het groot onderhoud van wegen.
Eind 2016 is een nieuw beleidsplan opgesteld voor de periode 2017-2020. Jaarlijks kan er enige overloop plaatsvinden van de diverse onderhoudswerkzaamheden. Om grote jaarlijkse schommelingen te kunnen opvangen is een voorziening ingesteld. De rehabilitaties van wegen verlopen via het meerjarig investeringsprogramma. Het investeringsprogramma en de onderhoudsplanning worden jaarlijks bijgesteld in de monitoring wegenbeheersplan.

Minimale/maximale hoogte

Het verloop van de voorziening is afgeleid van het meerjarig onderhoudsplan.

Beslissingsbevoegdheid

Vloeit automatisch voort uit de exploitatie en wordt jaarlijks bij de vaststelling van de jaarrekening bepaald.

Mutaties

Op basis van de monitoring onderhoudsplan wegen wordt jaarlijks een geïndexeerde dotatie aan de voorziening gedaan.
Toevoegingen:
De werkelijke toevoeging aan de voorziening betreft de storting conform het onderhoudsplan.
Onttrekkingen:
De geplande onderhoudswerkzaamheden.

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41