Jaarrekening

Bijlagen bij de jaarrekening

monumenten

Begroting na wijziging

Rekening

Stand per 1 januari 2020

0

0

Vermeerdering 2020

0

0

Verminderingen 2020

0

0

Stand per 31 december 2020

0

0

Doelstelling / Bestemming

De bestemmingsreserve wordt aangewend voor dekking van de financiële verplichtingen die voortvloeien uit de VIMC 2009 (Venrayse Instandhoudingsverordening Monumenten). Hierbij geldt als regel dat de maximale verplichtingen niet hoger reiken dan het totaalbedrag van de reserve. Daarnaast dient de reserve als buffer voor de subsidiëring van andere “monumentenprojecten” zoals het ondersteunen van de instandhouding van het Venray’s cultureel waardevol erfgoed.
De VIMC 2009 dient als basis voor de monumenten. Voor de andere “monumentenprojecten” geldt het criterium direct of indirect een bijdrage leveren aan de instandhouding van het Venray’s cultureel waardevol erfgoed.

Beslissingsbevoegdheid

Vloeit automatisch voort uit de exploitatie en wordt jaarlijks bij de vaststelling van de jaarrekening bepaald.

Mutaties

Het saldo van de reserve was bij aanvang van het jaar nihil. Er zijn geen mutaties geweest in 2020.

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41