Bijlagen bij de jaarrekening

Bijlage 8. Lijst met afkortingen

Afkorting

Uitgeschreven

AB

Algemeen Bestuur

ACM        

Autoriteit Consumenten & Markt

APPA

Algemene Pensioenwet Politieke Amtsdragers

AWBZ

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

AVvA

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

AZC

Asielzoekerscentrum

B&W

Burgemeester & Wethouders

Bbz

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording

BCF

BTW compensatiefonds

BDU

Brede Doel Uitkering

Berap

Bestuursrapportage

BIA

Business Impact Analyse

BIG

Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten

BING

Bright Innovations Network Greenpoint

BIZ

Bedrijven Investerings Zone

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

BOA

Buitengewoon Opsporingsambtenaar

BOK

Bestuursovereenkomst

BSGW

Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

BTW

Belasting Toegevoegde Waarde

BUIG

Wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten

BV

Besloten Vennootschap

BZK

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

B2B

Business to business

CBL

Cross Border Lease

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

Ceo

Cliëntervaringsonderzoek

CMT

Centraal management team

COA

Centraal Ograan opvang Asielzoekers

CPB

Centraal Plan Bureau

CV

Commanditaire Vennootschap

DBC

Diagnose Behandel Combinatie

DCGV

Development Company Greenport Venlo

DJI

Dienst Justitiële Inrichtingen

DSO

Digitaal Stelsel Omgevingswet

DUO

Dienst Uitvoering Onderijs

EDB

Economic Development Board

ELC Limburg

European Logistic Centre Limburg

EMU

Europese Monetaire Unie

ENSIA

Eenduidige Normatiek Single Information Audit

EPZ

Electriciteits Productiemaatschappij Zuid-Nederland

ESAM

Eigen, Sociale omgeving, Algemene voorziening, Maatwerk voorziening

EVO

Eigen Vervoerders Organisatie

EZK

Economische Zaken en Klimaat

FG

Functionaris voor de Gegevensbescherming

Fido

Financiering Decentrale Overheden

FMI

Functiemengingsindex

FTE

Full Time Employee

GBI

Gegevens Beheer Informatiesysteem

GEMMA

Gemeentelijke Model Architectuur

GFT

Groente Fruit en Tuin

GGD

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst

GGZ

Geestelijke GezondheidsZorg

GOA

Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenbeleid

GOW

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

GREX

grondexploitatie

GR

Gemeenschappelijke Regeling

GRP

Gemeentelijk RioleringsPlan

G2G

Government to Government

HAS

Hogeschool voor studies op het gebied van Agro, Food en Leefomgeving

HBH

Hulp Bij Huishouding

HBO

Hoger Beroeps Onderwijs

HRM

Human Resource Management

IBP

Informatiebeleidsplan

ICM

Intensief Casemanagement

ICT

Informatie- en Communicatie Technologie

IKL

Instandhouding Kleine Landschapselementen Limburg

INTERREG

Programma voor transnationale samenwerking op het gebied van de ruimtelijke ordening

IOAW

Inkomensvoorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Werknemers

IOAZ

Inkomensvoorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Zelfstandigen

ISMS

Information Security Management Systeem

ISV

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing

IVP

Integraal Verbeterplan

I&W

Infrastructuur en Waterstaat

KCC

Klant Contact Centrum

KCJ

Kunstencentrum Jerusalem

KDP

Kostendekkingsplan

KLPD

Korps Landelijke Politiediensten

LEA

Lokaal Educatieve Agenda

LED

Light emitting diode

LIOF

Limburgs Investerings- en Ontwikkelings Fonds

LLF

Limburg Liquiditeiten Fonds

LLTB

Limburge Land en Tuinbouw Bond

LV

Landelijke Voorziening

LWV

Limburgse Werkgeversvereniging

MER

Milieueffectrapportage

MFC

MultiFunctioneel Centrum

MGR

Modulaire Gemeenschappelijke Regeling

MGRSDLN

Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg Noord

MKB

Midden en Klein Bedrijf

MOP

Meerjaren Onderhoudsplan

MOZON

Stichting Montessori-onderwijs Zuidoost Nederland

MUIP

Meerjarig Uitgaven- en Investerings Plan

MVA

Materiële Vaste Activa

MW

Meerlo Wanssum

NLW

Noord Limburg West

NOC/NSF

Nederlands Olympisch Comité/Nederlandse Sport Federatie

NV

Naamloze Vennootschap

OHBA

Onderwijshuisvestingsbudgetten asielzoekers

OO-model

Organisatie Ontwikkelmodel

OOGO

Op Overeenstemming Gericht Overleg

OOT

Openbare Orde Teams

OZB

Onroerend Zaak Belasting

P&C

Planning en Control

P2P

People to People

PBE

Publiek Belang Electriciteitsproductie

PDV

Perifere Detailhandels Vestigingen

PGB

Persoonsgebonden budget

PHO

Portefeuillehoudersoverleg

PO

Primair Onderwijs

POC

Percentage Of Completion

POL

Provinciaal Omgevingsplan Limburg

PPS

Publiek Private Samenwerking

PwC

PricewaterhouseCoopers

RBO

Regionaal Bureau Opdrachtgeven

RIB

Raadsinformatiebrief

RIEC

Regionale Informatie en Expertise Centra

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

RMC

Regionaal Meld- en Coördinatiecentrum

RMO

Regionaal Mobiliteitsoverleg

RUD

Regionale UitvoeringsDienst

RUD LN

Regionale UitvoeringsDienst Limburg Noord

RWE

Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk

RWS

Rijkswaterstaat

SAP

Sociaal Activeringsprogramma

SISA

Single Information Single Audit

SPOV

Stichting Primair Onderwijs Venray

SVB

Sociale Verzekeringsbank

SZW

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

TLN

Transport en Logistiek Nederland

TRPV

Toeristisch Recreatief Platform Venray

TPN

Trade Port Noord Venlo

UWV

Uitvoeringsinstelling WerknemersVoorzieningen

Vavo

Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs

VBNE

Vereniging Bos en Natuureigenaren

VGP

Venlo Greenpark

VIMC

Venrayse Instandhoudingsverordening Monumenten

VLN

Veiligheidsregio Limburg-Noord

VNG

Vereniging Nederlandse Gemeenten

VO

Voortgezet Onderwijs

VOG

Verklaring Omtrent het Gedrag

Vpb

Vennootschapsbelasting

VTH

Vergunningverlening Toezicht en Handhaving

VVV

Vereniging voor Vreemdelingenverkeer

Vz

Voorziening

WABO

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsvergunning

WPB

Wet Bescherming Persoonsgegevens

WML

WaterleidingsMaatschappij Limburg

Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning

WNT

Wet Normering Topinkomens

WO

Wetenschappelijk Onderwijs

WOZ

Wet Onroerende Zaakbelasting

Wsw

Wet Sociale Werkvoorziening

WSW

Waarborgfonds sociale woningbouw

WVG

Wet Voorkeursrecht Gemeenten

WW

Werkloosheidswet

WWB

Wet Werk en Bijstand

ZIN

Zorg in Natura

3RO

3 Reclasseringsorganisaties

 

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41