Jaarrekening

Bijlagen bij de jaarrekening

onderhoud gemeentehuis

Begroting na wijziging

Rekening

Stand per 1 januari 2020

221.069

221.069

Vermeerdering 2020

140.000

140.000

Verminderingen 2020

234.675

289.763

Stand per 31 december 2020

126.394

71.306

Doelstelling / Bestemming

De middelen van de voorziening dienen voor de bekostiging van het (meerjarig) technisch en bouwkundig onderhoud van het gemeentehuis.

Minimale/maximale hoogte

Het verloop van de voorziening is afgeleid van het meerjarig onderhoudsplan voor het gemeentehuis. In 2020 zijn nieuwe MJOP's opgesteld, het is de bedoeling deze in 2021 vast te laten stellen.

Beslissingsbevoegdheid

De raad heeft de beslissingsbevoegdheid over de besteding ("ten laste brengen") van de voorziening

Mutaties

Toevoeging:
De toevoeging aan de voorziening betreft de storting conform het onderhoudsplan.

Onttrekkingen:
De cijfers in de begroting zijn nog gebaseerd op een ouder MOP (2011), er wordt al wel gewerkt volgens een nieuwer MOP (2015). Er is voor gekozen om eerst ervaring op te doen met het beheer van het gerenoveerde gemeentehuis, daarom is het MJOP van 2015 nog niet gekoppeld aan de begroting. In het najaar van 2019 zijn nieuwe gebouwinspecties uitgevoerd en in 2020 zijn nieuw meerjarenonderhoudsplannen opgesteld. Een hierop afgestemd voorstel zal in 2021 aan de raad worden voorgelegd. In dit voorstel wordt de dotatie van de onderhoudsvoorziening in relatie gebracht tot de meerjarenonderhoudsplannen zoals opgesteld in 2020.

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41