Jaarrekening

Bijlagen bij de jaarrekening

accommodatiebeheersysteem

Begroting na wijziging

Rekening

Stand per 1 januari 2020

795.068

795.068

Vermeerdering 2020

173.974

173.974

Verminderingen 2020

222.928

216.974

Stand per 31 december 2020

746.114

752.068

Doelstelling / Bestemming

Het egaliseren van de meerjarige onderhoudskosten van sportgrasvelden en sport, welzijns- en overige gemeentelijke accommodaties niet zijnde gemeentehuis en basisscholen.
Uit deze voorziening wordt het onderhoud bekostigd van accommodaties die de gemeente zelf
onderhoudt. Met de privatisering van de sport- en welzijnsaccommodaties is de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het onderhoud aan een aantal accommodaties overgeheveld naar de gebruikers c.q. exploitanten van de geprivatiseerde accommodaties. In de jaarlijkse verzelfstandigingvergoedingen is daarom een component voor onderhoud meegenomen.

Minimale/maximale hoogte

Het verloop van de voorziening is afgeleid van het meerjarig onderhoudsplan.
In 2020 zijn nieuwe MJOP's opgesteld, het is de bedoeling deze in 2021 vast te laten stellen.

Beslissingsbevoegdheid

De raad heeft de beslissingsbevoegdheid over de besteding ("ten laste brengen") van de voorziening

Mutaties

Toevoegingen :
De werkelijke toevoegingen aan de voorziening betreffen de stortingen conform begroting.

Onttrekkingen :
De cijfers in de begroting zijn gebaseerd op een ouder MJOP (2011). Er wordt gewerkt volgens een nieuwer MJOP ( van 2015). De MJOP's van 2015 zijn niet gekoppeld aan de begroting. Dat leidt tot afwijkingen ten opzichte van de in de begroting opgenomen bedragen. In het najaar van 2019 zijn nieuwe gebouwinspecties uitgevoerd en in 2020 zijn nieuwe meerjaren onderhoudsplannen opgesteld. In 2021 zal een voorstel aan de raad worden voorgelegd om de nieuwe meerjarenonderhoudsplannen te koppelen aan de begroting en de financiële gevolgen voor de onderhoudsdotatie meerjarig te verwerken.

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41