Jaarrekening

Bijlagen bij de jaarrekening

overheveling restant exploitatiebudg.

Begroting na wijziging

Rekening

Stand per 1 januari 2020

1.520.518

1.520.518

Vermeerdering 2020

950.968

928.461

Verminderingen 2020

1.588.854

1.026.482

Stand per 31 december 2020

882.632

1.422.497

Doelstelling / Bestemming

Er kunnen zich bijzondere omstandigheden voordoen waarbij het noodzakelijk is dat niet bestede middelen in enig jaar, via resultaatbestemming (bestemmingsreserve) overgeheveld worden naar het volgende boekjaar.

De criteria waaraan een voorstel tot resultaatbestemming getoetst worden zijn:

1.         Het budget dat voor overheveling in aanmerking komt mag alleen in het aansluitende boekjaar besteed worden. Een eventueel restant valt dan vrij in het in het begrotings-resultaat van het betreffende jaar;
2.         Het budget is niet nodig voor compensatie van tegenvallers binnen de betreffende activiteit (taak) bij het opstellen van de jaarrekening;
3.         Het budget is nodig om incidentele wettelijk verplichte taken uit te kunnen voeren (denk hierbij aan bijv. het wegwerken van achterstanden). Om gegronde redenen is de uitvoering niet volledig gerealiseerd. De werkzaamheden lopen door in het volgende boekjaar;
4.         Het budget is beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van een bepaalde afgebakende taak/project. De realisatie heeft om bepaalde redenen vertraging opgelopen. De werkzaamheden lopen daarom door in het volgende boekjaar (bijv. beschikbaar gestelde middelen ten behoeve van het opstellen/actualiseren van een bepaald bestemmingsplan[1] );
5.         Overschotten op structurele budgetten komen in beginsel niet voor overheveling in aanmerking, omdat in het volgende boekjaar wederom een volledig jaarbudget beschikbaar is. Indien in een jaar éénmalig budget overblijft, kan dit overgeheveld worden als in het volgende boekjaar incidenteel meer budget noodzakelijk is. Een gedegen onderbouwing is hiervoor noodzakelijk.

Een voorstel moet altijd voldoen aan de criteria 1 en 2. Daarnaast moet minimaal één van de overige criteria gelden.

Minimale / maximale hoogte

Afhankelijk van de onderbouwing.

Beslissingsbevoegdheid

De beslissingsbevoegdheid ligt bij het college. Aan de onttrekking of vermeerdering dient een expliciet besluit ten grondslag te liggen. De formele aanpassing van de begroting gebeurt door middel van een begrotingswijziging en wordt aan de raad voorgelegd via de bestuursrapportage.

Mutaties

De reserve wordt gevoed vanuit de exploitatiebudgetten

Toevoegingen
De toevoegingen in 2020 betreft voor € 785.621 de budgetoverhevelingen uit de resultaatbestemming 2019. Daarnaast zijn naar aanleiding van de bestuursrapportages toevoegingen geweest voor de invoering van een gemeenschappelijke VTH applicatie (€ 29.329), Wet Inburgering (€ 19.548), Beleids- en actieplan Venray Dementie Vriendelijk (€ 13.293) en Transitie Landelijk Gebied (€ 80.670).

Onttrekkingen
In 2020 hebben de volgende verminderingen plaatsgevonden:

Omschrijving

Bedrag

DP

Vrijval t.g.v. algemene reserve

168.985

5.1

Formatie huisvesting arbeidsmigranten

10.990

2.1

Omgevingswet

488.806

4.1

SAP Brukske

3.729

1.1

Flankerende onderzoeken GOW

2.430

3.2

Regiogelden Cultuur

3.756

1.4

Traineeship

12.569

4.1

Herontwikkeling voormalig AH-pand

25.908

3.3

Herstelplan BiblioNu

60.000

1.1

Bestek onderhoud bomen

85.000

2.2

Verkenning Windpark

34.962

4.2

Belastingpakket

66.801

4.4

Onderzoekskosten bedrijventerrein De Brier

38.350

3.3

Volkshuisvesting

12.000

2.1

Integrale veiligheid

12.196

2.3

TOTAAL onttrekkingen

1.026.482

Van het verschil tussen de begrote en gerealiseerde onttrekking valt bij de jaarrekening een bedrag van € 61.835 vrij t.g.v. de algemene reserve en voor een bedrag van € 500.536 is doorschuif naar 2021 aangevraagd.

De verschillen tussen de begroting na wijziging en de rekening zijn toegelicht in het onderdeel "analyse afwijkingen begroting na wijziging - rekening" voor zover deze per deelprogramma een bedrag van € 25.000 of meer betreffend. Voor deze reserve zijn de verschillen terug te vinden in de diverse deelprogramma's.

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41