Jaarrekening

Bijlagen bij de jaarrekening

egalisatie afvalstoffenheffing

Begroting na wijziging

Rekening

Stand per 1 januari 2020

445.024

445.024

Vermeerdering 2020

0

189.404

Verminderingen 2020

382.024

382.024

Stand per 31 december 2020

63.000

252.404

Doelstelling / Bestemming

De gemeente Venray berekent afvalstoffenheffing aan haar inwoners en deze gelden dienen specifiek besteed te worden aan de werkzaamheden met betrekking tot het product afval. Onvoorziene mee- en tegenvallers in de realisatie zorgen ervoor dat er soms een overschot en soms een tekort ontstaat. De voorziening vangt deze schommelingen op, zonder dat dit zorgt voor een jaarlijks sterk wisselend tarief.

Minimale/maximale hoogte

Het permanente deel van de voorziening is maximaal € 150.000. Op 7 april 2015 heeft de raad besloten dat het meerdere bedrag boven het maximale permanente deel van € 150.000 wordt teruggegeven aan de burgers, door middel van een eenmalige korting op het vastrecht van de afvalstoffenheffing in het jaar T+2.

Daarnaast is in 2017 € 70.000 gestort ter dekking van de structurele kapitaallasten van de inrichting van het milieustation. Dit bedrag wordt dus niet in de vorm van een korting in één keer teruggegeven aan de burger. Het nog niet afgeschreven deel verhoogt de maximale hoogte.

Beslissingsbevoegdheid

De gemeenteraad heeft de beslissingsbevoegdheid over de bestedingen ten laste van de voorziening en de dotaties aan de voorziening.

Mutaties

Onttrekkingen :
De vermindering van € 382.024 bestaat uit 2 onttrekkingen:

  • Het overschot 2018 is in 2019 aan de burgers terugbetaald via een eenmalige korting op het vastrecht. De onttrekking hiervoor betrof € 375.024 (conform begroting);
  • Onttrekking voor de afschrijvingslasten van de inrichting van het milieustation ad € 7.000 (conform begroting).

Na beide onttrekkingen resteert nog een saldo van € 63.000. Dit saldo is bestemd voor de dekking van (een deel van) de kapitaallasten inrichting milieustation (zie ook hierboven bij minimale/maximale hoogte).

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41