Jaarrekening

Bijlagen bij de jaarrekening

algemene risicoreserve grondbedrijf

Begroting na wijziging

Rekening

Stand per 1 januari 2020

4.663.567

4.663.567

Vermeerdering 2020

860.487

391.776

Verminderingen 2020

164.431

33.062

Stand per 31 december 2020

5.359.623

5.022.281

Doelstelling / Bestemming

De algemene risicoreserve heeft als doel dekking te geven aan de risico’s die het grondbedrijf, evenals elk particulier bedrijf, kan lopen. In de Risicoanalyse Grondbedrijf is aangegeven welke risico’s de gemeente loopt bij het proces van planontwikkeling en exploitatie van gronden. Genoemd zijn marktrisico’s, project specifieke risico’s en ramingsonzekerheden. Voor deelname aan het regionale project BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo wordt gescheiden een risico berekend.

Minimale / maximale hoogte

Volgens de risicoberekening is de benodigde reserve per 31-12-2020:

Marktrisico                               245.563
Project specifieke risico's en waarderingsrisico's                  730.020
Risico BV ontwikkelbedrijf Greenport Venlo                     132.482  
Benodigde risicoreserve per 31-12-2020               1.108.065
De werkelijke stand van de risicoreserve per 31-12-2020 is:         5.022.282

Geconstateerd wordt dat de stand van de risicoreserve Grondbedrijf € 3.914.217 hoger is dan benodigd. De verwachting is dat de risicoreserve Grondbedrijf aan de dekkingseis kan blijven voldoen.

Beslissingsbevoegdheid

De raad heeft de beslissingsbevoegdheid over de besteding van de reserve.

Voeding en besteding

De reserve wordt gevoed door winstnemingen uit de lopende grondexploitaties en winstnemingen door verkoop van restkavels.

De werkelijke vermeerderingen in 2020 betreffen:

winstnemingen

Aan den Heuvel deel A (50%)

200.953

Ysselsteyn fase II

346.563

Castenray

-3.671

Brukske

38.880

de Blakt (50%)

-191.313

Veulen - Brugpas

364

verwerving toekomstige plannen

0

restkavels afgesloten exploitaties

0

Totaal

391.776

De werkelijke verminderingen in 2020 betreffen:

bijdragen

niet door te belasten alg. kst. GB

254.620

afb. kosten "proj. in voorbereiding"

70.035

afb. kosten "verw. toekomst. plannen"

34.129

afb. kosten "restkavels afgesl. expl."

65.372

bijdrage voorziening Blitterswijck

-277.863

bijdrage voorziening Heide

4.359

bijdrage voorziening Oirlo Zuid-Oost

-117.590

Totaal

33.062

 

De verschillen tussen de begroting na wijziging en de rekening zijn toegelicht in  het onderdeel "analyse afwijkingen begroting na wijzigingen - rekening" van deelprogramma 3.2 en paragraaf G. Grondbeleid.

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41