Jaarrekening

Bijlagen bij de jaarrekening

bovenwijkse werken brg

Begroting na wijziging

Rekening

Stand per 1 januari 2020

971.580

971.580

Vermeerdering 2020

633.749

710.300

Verminderingen 2020

771.786

771.786

Stand per 31 december 2020

833.543

910.094

Doelstelling / Bestemming

De reserve dient om de kosten van de aanleg van werken mede te financieren van welke werken meerdere gebieden profijt hebben (bovenwijks karakter). Dat betekent dat meerdere gebieden profijt moeten hebben van de aanleg van de betreffende voorziening. Dat kunnen ook bestaande, al bebouwde gebieden zijn. De wet bepaalt tevens om welke voorzieningen het limitatief gaat. Dit is opgenomen in de Wet Ruimtelijke Ordening en het Besluit Ruimtelijke Ordening.
Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit de bestemmingsreserve bovenwijkse werken moet aan een aantal criteria, waarvan de eerste twee wettelijk, worden voldaan:
1. Het moet gaan om de aanleg van een voorziening in de zin van de grondexploitatiewet.
2. Het moet gaan om een bovenwijkse voorziening. Er moet een relatie zijn met een exploitatiegebied maar meerdere gebieden, kunnen ook bestaande gebieden zijn, hebben er profijt van.
3. Bijdrage wordt bepaald over het netto investeringsbedrag. Dat wil zeggen dat de bedragen die als inkomsten ontvangen worden, bijv. betaald parkeren, eraf gehaald zijn. Tevens zijn er vanaf getrokken de te ontvangen subsidies en de te ontvangen bijdragen rechtstreeks uit een (grond)exploitatie.
Geen bijdragen worden verleend aan:

1. Kosten die tot het normale onderhoud behoren.

2. Kosten die anderszins gedekt kunnen worden bijvoorbeeld via kostenverhaal op derden, bijdragen van andere overheden.

Minimale / maximale hoogte

Voor de reserve bovenwijkse werken is geen volume vastgesteld. Wel wordt, op basis van de te verwachten toevoegingen aan de reserve, bij de MUIP telkens een meerjarig bestedingsplan vastgesteld.

Beslissingsbevoegdheid

De Raad heeft de beslissingsbevoegdheid over de besteding (“ten laste brengen”) van de reserve.

Voeding en besteding

De werkelijke vermeerderingen in 2020 betreffen:

De grondexploitatie de Blakt is gesloten zodat de geraamde bijdrage van € 466.589 aan deze reserve in 2020 heeft plaatsgevonden . Het restant van de vermeerderingen ad € 243.712 betreft diverse anterieure overeenkomsten.

De werkelijke verminderingen in 2020 betreffen:

In 2020 heeft er een onttrekking ad € 771.786 plaatsgevonden voor een bijdrage aan Voorrangsprincipe binnenring € 248.536 en een bijdrage aan de Rotonde Noordsingel € 523.250.

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41