Paragrafen

Paragraaf C. Onderhoud kapitaalgoederen

Omschrijving

2019

2020

Oppervlakte van de gemeente Venray (ha)

16.500

16.500

Verharde en onverharde wegen (m2)

3.860.047

4.034.540

Aantal lichtmasten

9.104

9.256

Aantal kolken

19.075

19.083

Aantal pompen en gemalen

713

742

Vrijverval riool (km)

329

366

Persleiding (km)

192

192

Bos. incl. natuurterreinen (ha)

1.380

1.380

Beplanting/openbaar groen (m2)

547.883

528.764

Gras/openbaar groen, excl. bermen buitengebied (m2)

1.266.477

1.494.287

Artikel 12 van het BBV schrijft expliciet voor dat van de kapitaalgoederen moet worden aangegeven:

  • het beleidskader;
  • de uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties;
  • de vertaling van de financiële consequenties in de begroting.

Wij zullen nader ingaan op de volgende onderdelen:

  • Onderhoud wegen.
  • Onderhoud riolering.
  • Onderhoud haven.
  • Onderhoud openbaar groen.
  • Onderhoud bossen, natuurgebieden en landschappelijke elementen.
  • Onderhoud openbare verlichting.
  • Onderhoud gebouwen.

Voor deze onderdelen zijn de volgende beheerplannen actueel:

Beheerplan

Vastgesteld in

Looptijd t/m

Financiële vertaling in begroting

Achterstallig onderhoud

Wegen

2017

2020

Ja

Ja

GRP

2017

2021

Ja

Nee

Havenbeheerplan**

2016

2019

Gesloten systeem met vaste jaarlijkse bijdrage aan algemene dienst

Nee

Groenbeheerplan

2019

2025

Ja

Nee

Beheerplan onkruid op verharding

2017

Geen einddatum

Ja

Nee

Bossen

2014

2020

Gesloten systeem

Nee

Openbare verlichting

2016

2021

Ja

Nee

Gebouwen

planning 2021

Deels

Nee

** Havenbeheerplan: In verband met de afronding van de werkzaamheden in de GOW en de uitbreiding van de industriehaven wordt het nieuwe havenbeheerplan in 2021 vastgesteld. Tot die tijd loopt het huidige havenbeheerplan (2016 t/m 2019).

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41