Paragrafen

Paragraaf C. Onderhoud kapitaalgoederen

Doel
Instandhouding van het verharde wegennet, zodanig dat de mobiliteit van de gebruikers gewaarborgd en van voldoende comfort blijft. De streefkwaliteit voor wegen is B. Voor fietspaden en het centrumgebied wordt A nagestreefd. Het minimale onderhoudsniveau mag daarbij nooit lager worden dan niveau C.

Beleidskader
In Venray wordt de strategie toegepast dat het juiste onderhoud op het juiste tijdstip wordt uitgevoerd, om een zo rendabel mogelijk beheer van de verhardingen te realiseren. In het huidige beleidsplan, geactualiseerd in 2016, is aangegeven dat veel gebruikte verhardingen een hoger kwaliteitscijfer mogen hebben dan minder of niet gebruikte verhardingen. Er is gekozen voor gedifferentieerde kwaliteit, waarbij extra aandacht besteed zal worden aan de verhardingen in de centra van Venray en kerkdorpen en verhardingen ten behoeve van de voet- en fietspaden.
In 2016 is het huidige beleidsplan wegen 2017-2020 vastgesteld. In de monitoringen van 2018 is nog een aanvulling op het wegenbeleidsplan gekomen, rijbanen en goten worden binnen de bebouwde kom in het vervolg uitgevoerd in gebakken klinkers. Enkele stroomwegen binnen de bebouwde kom zullen voortaan onderhouden worden met Steen Mastiek Asfalt (asfalt met een open structuur die zorgt voor geluidsreductie ten opzichte van dicht asfalt beton). Investerings- en onderhoudsbudgetten worden jaarlijks voor de eerst volgende 4 jaar vastgesteld, zoals de monitoring van 20 juni 2019.In 2021 zal een nieuw wegenbeleidsplan worden opgesteld.

Naar aanleiding van de vastgestelde bezuinigingen van de afgelopen jaren is de kwaliteit van het wegennet hard achteruit gegaan, zelfs naar een lager kwaliteitsniveau dan dat was vastgesteld. Hierdoor is er sprake van achterstallig onderhoud. Met het nieuwe wegenbeleidsplan is meer budget beschikbaar gesteld voor onderhoud en reconstructies van wegen. De komende jaren wordt een inhaalslag gemaakt. Op die manier wordt voorkomen dat onacceptabele en onveilige situaties ontstaan en wordt het achterstallig onderhoud weggewerkt.

Bij werkzaamheden wordt  telkens gekozen voor een zo integraal mogelijke aanpak van alle werkzaamheden, waaronder riolering, verkeer, groen en openbare verlichting.
Bij totale vervanging van de wegverharding worden aparte kredieten aangevraagd, vaak in combinatie met rioolvervanging en aanleg verkeersmaatregelen. Het dagelijks onderhoud wordt uitgevoerd op basis van inspecties en periodieke schouwen door de weginspecteurs en eigen waarnemingen van beheerders en toezichthouders.
De resterende noodzakelijke reparaties worden uitgevoerd n.a.v. klachten en meldingen van derden
.

Financiële consequenties en vertaling
Voor de uitvoering van het onderhoud in wegen en verkeersmaatregelen zijn in 2020 de volgende bedragen geraamd:

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Begroting

Jaarrekening

Lasten wegen en verkeer

4.052

3.731

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41