Paragrafen

Paragraaf C. Onderhoud kapitaalgoederen

Doel
Het in standhouden en verbeteren van de openbare groenvoorzieningen, om een comfortabel leefklimaat te handhaven. Hierbij worden met gericht beheer en onderhoud de verschillende functies van het openbaar groen, zoals aankleding, afscherming en verkeersgeleiding gewaarborgd.

Beleidskader
Het openbaar groen maakt integraal deel uit van het algeheel stedelijk woon- en leefklimaat. Om zowel de visueel/ruimtelijke, gebruiks- als ecologische functie te kunnen waarborgen moet het groen zo goed en efficiënt mogelijk onderhouden worden. Binnen de beschikbare middelen wordt gezocht naar efficiënter en effectiever onderhoud.
Het groenstructuurplan dient als uitgangspunt voor het beheer en de inrichting van de openbare ruimte. Het is de bedoeling dat deze meerjarenvisie, na herziening, ook een rol in de omgevingsvisie gaat spelen.
Op basis van het beheerplan groen & reiniging is het onderhoud van openbaar groen op beeldkwaliteitsniveau ingedeeld. Uitgangspunt hierbij is dat het groen op minimaal basisniveau wordt onderhouden, om verwaarlozing en daardoor vroegtijdige groenrenovaties te voorkomen (kapitaalsvernietiging). De vastgestelde beeldkwaliteitsniveaus zijn verwerkt in onderhoudsbestekken en worden continu gemonitord.
Met de vaststelling van het beheerplan groen & reiniging zijn ook financiële middelen beschikbaar gesteld om de technische staat van plantsoenen en bomen op peil te kunnen houden. Door jaarlijks delen groen/bomen te vervangen ontstaat een gelijkmatigere leeftijdsopbouw van groenvoorzieningen en wordt een noodzakelijke forse investering in de toekomst voorkomen (inhaalslag). Daarnaast kan het groenareaal en bomenbestand in stand worden gehouden zodat de aanwezigheid van ‘voldoende’ en 'kwalitatief goed groen' gewaarborgd blijft en het groenareaal/bomenstand niet afneemt.
In het beheerplan groen & reiniging zijn ook speerpunten opgenomen zoals het bevorderen van biodiversiteit en de aanpak van klimaatadaptatie. Met de vervanging van plantsoenen en bomen, en het geven van invulling aan de speerpunten is in 2020 is een start gemaakt. Zo zijn diverse verouderde plantsoenen omgevormd en zijn stroken bloemrijk gras aangelegd ter bevordering van de biodiversiteit. Het beheerplan groen & reiniging is van toepassing op stedelijk groen en beperkt zich daarom tot het groen binnen de bebouwde kom van Venray en haar kerkdorpen.

Financiële consequenties
In 2020 zijn de volgende bedragen beschikbaar gesteld c.q. daadwerkelijk besteed:

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Begroting

Jaarrekening

Lasten openbaar groen

2.285

2.310

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41