Paragrafen

Paragraaf C. Onderhoud kapitaalgoederen

Doel
Het verlichten van de openbare ruimte en het in standhouden van de openbare verlichting.

Beleidskader
Een goede openbare verlichting is noodzakelijk voor een veilige openbare ruimte, zowel op sociaal als verkeersveilig gebied. Hiervoor dient de openbare verlichting te voldoen aan verlichtingsnormen en zou het areaal met 3,5% per jaar uitgebreid moeten worden.
De vervangingskosten voor het huidige areaal bedragen de komende jaren ca. € 315.000 per jaar. De komende jaren zal dit bedrag door middel van investeringsaanvragen beschikbaar gesteld moeten worden. In het nieuwe beleidsplan is vastgesteld dat bij vervanging uitsluitend LED verlichting toegepast zal worden. Hiermee gaan we de gestelde doelen uit het Energieakkoord 2013 halen.

Dit houdt in:
20% energiebesparing in 2020 en 50% energiebesparing in 2030 t.o.v. 2013 
40% toepassing van energie-efficiënte verlichting 
40% toepassing van slim schakelen / energiemanagement.

Het huidige beleidsplan openbare verlichting is vastgesteld in 2016 en loopt tot 2021. In 2021 zal het beleidsplan ge-update worden.

Financiële consequenties en vertaling
Voor het beheer van openbare verlichting (energie, schilderwerk masten en vervanging lampen) zijn in 2020 de volgende bedragen beschikbaar gesteld c.q. daadwerkelijk besteed:

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Begroting

Jaarrekening

Lasten openbare verlichting

428

443

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41