Paragrafen

Paragraaf C. Onderhoud kapitaalgoederen

Het planmatig in stand houden en beheren van het gemeentelijke vastgoed.
Het vastgoedbeheer van gebouwen valt onder uitvoering van team vastgoed en heeft betrekking op het (bouw- en installatietechnisch) in standhouden, in werking hebben en beheren van gemeentelijke gebouwen, accommodaties en kunstwerken die in eigen beheer zijn, evenals de gemeentelijke gebouwen en objecten die (in opdracht van de gemeente) door derden worden geëxploiteerd.

Beleidskader accommodaties

In 2020 is het accommodatiebeleid verder uitgewerkt, de verwachting is dat het beleid in het voorjaar van 2021 wordt vastgesteld. Het nieuwe accommodatiebeleid zal na voltooiing richting geven aan de uitvoering van vastgoedbeheer. Dit wordt vertaald naar vastgoedbeleid waarin uitgangspunten worden benoemd voor het gebouwen- en contractenbeheer in zowel materiële als financiële zin.

Mutaties in de vastgoedportefeuille

In 2020 zijn er geen mutaties (verkoop, aankoop of sloop) geweest in de gemeentelijke vastgoedportefeuille voor wat betreft gebouwen.

Nieuwe inzicht in de staat van onderhoud van gemeentelijke gebouwen

In 2020 zijn nieuwe meerjaren onderhoudsplannen (MJOP's) opgesteld voor alle gemeentelijke gebouwen waarvan het onderhoud en beheer bij de gemeente rust of namens de gemeente wordt uitgevoerd. Daarmee volgen de nieuwe MJOP's (voor de periode 2020-2030) de MJOP's op die in 2015 nog zijn opgesteld. Omdat in 2015 de onderhoudsvoorzieningen niet zijn aangepast, onderhielden we in 2020 onze gebouwen nog met de budgetten die geënt waren op de MJOP's voor gebouwen die waren opgesteld in 2011.
De vaststelling van de MJOP's treft twee doelen, enerzijds om een actueel (financieel-) inzicht te krijgen in de onderhoudsopdracht van gebouwen die de gemeente zelf beheert, en anderzijds als hulpmiddel voor de beherende partijen van de geprivatiseerde gemeentelijke gebouwen.

Vastgoedcontractenbeheer

De uitvoering op onderhoud en beheer van gebouwen wordt vastgelegd in overeenkomsten.
Vastgoed beheert deze huur- exploitatiecontracten en anticipeert daarbij op ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de beheercontracten en mogelijk op de uitvoering van het onderhoud.
Om voor te sorteren op het nieuwe accommodatiebeleid, zijn ook in 2020 langlopende huur- exploitatieovereenkomsten met de verenigingen en stichtingen daarom opgezegd, en zijn tijdelijke jaarcontracten aangegaan.

Ontwikkelingen rondom afstoten / overdragen van vastgoed

In het kader van zelfsturing is de gemeente met het bestuur/stichtingen van de dorpshuizen en wijkcentra het project gestart wat er toe moet leiden dat deze accommodaties in de toekomst verzelfstandigd worden. Een dergelijke ontwikkeling kan ook van toepassing zijn voor de overige accommodaties (o.a. sport/welzijn). Eerst zal echter het nieuwe accommodatie- & vastgoedbeheerbeleid moeten worden vastgesteld.

Exploitatie en beheer van gebouwen door de gemeente

De meeste vastgoedobjecten zijn verhuurd aan verenigingen of stichtingen.
De gemeente heeft echter ook gebouwen in eigen beheer, zoals het gemeentehuis en het gebouw Jerusalem.
In 2020 is de verhuur van gebouw Jerusalem toegenomen naar 42 huurders (in 2019 waren dat er nog 35). Daarnaast is het beheer van het gebouw geoptimaliseerd en doorontwikkeld. Zo is het hele gebouw nu voorzien van Wifi. Wifi wordt tegenwoordig gezien als basisvoorziening. We hopen in 2021 dan ook weer meer nieuwe huurders te kunnen werven. In 2021 zal Jerusalem nog efficiënter worden ingezet met de komst van Stichting DOEN.
Als gevolg van corona is het onderzoek 'op welke wijze het (structureel) beheer van het gebouw voor de langere termijn kan worden geborgd' doorgeschoven naar 2021.

Verduurzaming gebouwen

De gemeente onderneemt acties in verduurzaming van de gebouwen die zij zelf beheert, en daarnaast ontplooien beheerders van de gemeentelijke gebouwen (die zijn geprivatiseerd) ook acties in verduurzaming (bijv. middels aanschaf zonnepanelen, ledverlichting of door toepassing van duurzame materialen die daardoor minder onderhoud behoeven). Zo heeft in 2020 besluitvorming plaatsgevonden m.b.t zonnepanelen voor het gemeentehuis. In 2020 is het project uitgevoerd zodat in 2021 al de voordelen hiervan kunnen worden benut. Daarnaast zijn in 2020 led-alternatieven onderzocht voor de vervanging van de binnenverlichting van het gemeentehuis.

In de gemeentelijke binnensportaccommodaties is in de uitvoering van het onderhoud een grote slag gemaakt in verduurzaming middels het aanpassen van gebouw gebonden installaties.

Verduurzaming schoolgebouwen

Het beheer van schoolgebouwen ligt bij de schoolbesturen zelf. Er zijn flinke stappen gezet bij 11 scholen (van SPOV en Dynamiek) in het kader van het ‘fris maken’ van de scholen, onder gebruikmaking van de subsidie die de gemeente hiervoor ter beschikking had gesteld. Door deze investering kwamen de schoolbesturen in aanmerking voor de ‘subsidie duurzame maatschappelijke organisaties’ van de provincie Limburg op basis waarvan vervolgens voor 4 scholen al een slag is gemaakt in de verduurzaming door het leggen van zonnepanelen waarbij deze scholen op het niveau komen van stroomneutraal (ze wekken evenveel stroom op als ze gebruiken).

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Begroting

Jaarrekening

Lasten gebouwen in eigen beheer

Gemeentehuis

408

453

Sport- welzijn en overige gebouwen

767

830

1.175

1.284

Lasten gebouwen in beheer van derden

Primair onderwijs

866

786

Binnensport

956

877

Zwemmen

239

239

Buitensport

685

659

Musea / monumenten

18

27

Parkeren

270

287

Wijk- en dorpscentra

113

143

Sociaal-cultureel werk

175

193

3.323

3.211

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41