Paragrafen

Paragraaf C. Onderhoud kapitaalgoederen

Doel
Het in stand houden van de industrie- en jachthaven

Beleidskader
Het beleidskader voor het onderhoud van de haven wordt gevormd door het havenbeheerplan. In dit plan worden de onderhoudsmaatregelen beschreven, begroot en in een planning opgenomen. Het huidige beheerplan dateert uit 2016 en zou in 2020 moeten worden vervangen door een nieuw havenbeheerplan. Besloten is dat dit met een jaar wordt uitgesteld, zodat dan de meest actuele situatie in de haven als uitgangspunt kan worden gebruikt.
Dit havenbeheerplan wordt op dit moment op twee manieren aangevuld: 1) de uitbreiding van de insteekhaven door Exclusief Project en 2) het aanleggen van de Lienebrug en het aanpassen van de waterkeringen door de Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum.
De haven heeft door deze twee projecten een grote wijziging ondergaan. En een groot deel van de voorzieningen is of nieuw of staat op het punt om te worden vervangen. Als gevolg hiervan zijn er in 2020 nauwelijks reguliere onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.

Financiële consequenties
In 2020 zijn de volgende bedragen beschikbaar gesteld c.q. daadwerkelijk besteed:

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Begroting

Jaarrekening

Lasten industriehaven en jachthaven

56

38

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41