Paragrafen

Paragraaf C. Onderhoud kapitaalgoederen

Wegen:

In 2020 is conform het wegenbeleidsplan (groot) onderhoud gepleegd aan diverse wegen. In zijn algemeenheid vinden reconstructies plaats in combinatie met andere projecten. De belangrijkste reconstructies die vanuit het wegenbeleidsplan zijn uitgevoerd zijn de Ericaweg, Oirloseweg, klimaat adaptatie Blitterswijck fase 3 en 4, Henri Dunantstraat en de Castenrayseweg. De investeringskredieten voor de komende 4 jaar zijn al verwerkt in de begroting.

Riolering:
Jaarlijks wordt er afgekoppeld in de riolering. Zo zijn in 2020 weer een aantal straten in Blitterswijck voorzien van een infiltratieriool. Deze werkzaamheden lopen nog een aantal jaren door. Oude, versleten riolen worden opgeknapt. Met name de rioolleidingen waar een streng van de drukriolering op loost vergen meer onderhoud. Zo is in 2020 een aantal leidingen in Ysselsteyn gerelined. Hierbij wordt een kunststof voering in de bestaande betonnen buis ingebracht.

Ook zijn in 2020 conform planning weer een deel van de mini gemalen in het buitengebied vervangen. Een heel bijzondere ervaring was de hoosbui die op 13 augustus in de gemeente Venray viel. In deze bui die ongeveer twee uur duurde viel bijna evenveel water als normaliter in de gehele maand augustus. Er waren wel grote verschillen over de gemeente: Leunen en Venray kregen de meeste hoeveelheid te verduren. Kernen als Blitterswijck en Geijsteren hadden veel minder neerslag te verwerken. In Venray en Leunen kon de riolering het water niet verwerken. Op grote schaal trad water op straat op. En in een aantal gevallen zelfs water in woningen of bedrijfspanden. De gemeente heeft extra maatregelen getroffen zoals het schoonvegen van de straten en het opschonen van de wadi's. De extra kosten worden ingeschat op € 37.000 welke grotendeels worden gedekt door het reguliere budget.

Haven:
In de haven van Wanssum wordt hard gewekt aan de uitbreiding van de insteekhaven. Deze werkzaamheden zullen in 2021 worden afgerond. Ook zijn door Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum de laatste loodjes aan de haven aangebracht. Niet alleen het plaatsen van de Lienebrug maar ook de afwerking van de kades, het aanbrengen watertuin en pontonbrug.
In 2020 zou volgens planning een nieuw havenbeheerplan worden opgesteld. In verband met het afronden van de werkzaamheden heeft uw raad ingestemd met het voorstel om dit met één jaar uit te stellen.

Openbaar groen:
In 2020 is de uitvoeringsnota bomen herzien. De uitvoeringsnota bomen geeft duidelijke richtlijnen met betrekking tot de bescherming van bomen, compensatieregeling bij het kappen van bomen en een bijdrageregeling voor monumentale bomen op particulier grondgebied. In de uitvoeringsnota bomen 2020 zijn de criteria voor waardevolle en monumentale bomen aangescherpt en verschillende beschermingsniveau voor diverse categorieën bomen vastgesteld. Tevens is een vernieuwde bomenlijst vastgesteld en zijn onder andere richtlijnen opgenomen met betrekking tot de omgang van bomen in relatie tot zonnepanelen.
Eind 2020 zijn de beheeraanpassingen met betrekking tot de beheersing van de eikenprocessierups geëvalueerd. De aanpassingen die zijn gedaan met betrekking tot de beheersing, tezamen met een afname van de plaagdruk, hebben ervoor gezorgd dat de overlast in 2020 is afgenomen.
De effecten van de droogte van afgelopen jaren op het openbaar groen worden steeds beter zichtbaar. Ook 2020 heeft weer extreem droge periodes gekend. Zeker nieuwe aanplant van bomen en beplanting heeft moeite om aan te slaan, maar ook grotere bomen en oudere beplanting krijgt het, door de aanhoudende droogte, steeds moeilijker. De gevolgen van de droogte op het openbare groen zijn vaak niet direct zichtbaar. De extreme droogte heeft ook in 2020 als gevolg gehad dat jonge bomen en beplanting extra water hebben gekregen om uitval te minimaliseren.

In augustus heeft een storm gezorgd voor de nodige schade aan bomen en landschappelijke elementen. De opruimwerkzaamheden hebben circa € 30.000 euro gekost.

Bossen, natuurgebieden en landschappelijke elementen:

Door de aanhoudende droogte van afgelopen jaren hebben een aantal boomsoorten in bossen, natuurgebieden en/of landschappelijke elementen het zichtbaar moeilijk. De uitval onder bomen is meer dan normaal. Vooralsnog wordt herstel middels het reguliere beheer en financiële middelen opgevangen.

Openbare verlichting:
In 2020 zijn lokale knelpunten, zo mogelijk in combinatie met andere projecten opgelost. Een aantal projecten zijn dit jaar gerealiseerd of hier is al opdracht voor gegeven: Er zijn een groot aantal projecten uitgevoerd waarbij de conventionele verlichting is vervangen door LED. Op de binnen-en buitenring hebben we de gasontladingslampen vervangen door LED units, met behoud van het armatuur, de meest duurzame oplossing. Op de Castenrayseweg en rond het sportpark Oirlo-Castenray hebben we dynamische verlichting aangebracht, zodat daar alleen licht brandt als het nodig is. Met al deze projecten hebben we een besparing behaald van ruim 71.000 kWh, wat neer komt op een vermindering van 30 ton CO2 uitstoot.

Voor 2021 is een nieuw vervangingsplan gemaakt en staan er al weer nieuwe projecten op de planning. Een van deze projecten is het plaatsen van dynamische verlichting op de fietsroute tussen Wanssum in Geysteren. Daar zal het licht als het ware met de fietser meelopen.

Gebouwen:
Voor alle gemeentelijke gebouwen plannen we het onderhoud op basis van meerjaren onderhoudsplannen. Dit is ook wettelijk voorgeschreven. De schoolbesturen zijn nog steeds zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de scholengebouwen van het primair onderwijs. De gemeente heeft een zeer beperkte rol met betrekking tot beheer van deze gebouwen.
In 2020 is de meest recent gemeten onderhoudsstaat vergeleken met de eerdere uitgevoerde gebouwinspectie van 2015. Uit dit vergelijk komt naar voor dat de gemeentelijke gebouwen zich  in redelijke tot goede onderhoudsstaat bevinden. Tevens is inzichtelijk geworden voor welke gebouwen er nog extra maatregelen of afspraken nodig zijn om de onderhoudsstaat te verbeteren.
Een aantal onderhoudsklussen konden worden doorgeschoven naar 2021. Het gaat hier om de renovatie van de sportvloer van sporthal de Weert. De renovatie van de douchevoorzieningen is in 2020 afgerond met uitzondering van Ysselsteyn en de Toverbal, omdat daar plannen voor nieuwe ontwikkelingen worden onderzocht.
De ontwikkelingen rondom de bibliotheek aan de Merseloseweg zijn vooralsnog onveranderd. In 2020 is besloten het pand te behouden. De tekortkomingen op het onderhoud zijn met het bibliotheekbestuur besproken. In 2021 krijgt dit een vervolg.
Op basis van de meest recente gebouwinspecties zijn in 2020 nieuwe meerjarenonderhouds-plannen (MJOP's) opgesteld. In 2020 is berekend of de voorzieningen 'gemeentehuis' en 'accommodatiebeheer' nog toereikend zijn of bijstelling behoeven. Hiervoor zal een relatie met de gemeentebegroting worden gelegd waaruit moet blijken of de onderhoudsdotaties moeten worden bijgesteld. Een voorstel voor eventuele bijstelling zal begin 2021 aan de raad worden voorgelegd.
In 2020 is het technisch onderhoud van het gemeentehuis opnieuw aanbesteed en gegund. Doel van de aanbesteding was het onderhoud van het gemeentehuis de komende 6 jaren uit te besteden aan een nieuwe contractpartij. Het contract met de bestaande onderhoudspartij liep in 2020 af. Een overdracht van het onderhoud vind plaats in het eerste kwartaal van 2021.
In 2020 is de renovatie van de atletiekaccommodatie aanbesteed en daarna in geheel gerenoveerd, het gaat om de rondbaan en de diverse atletiekdisciplines. De accommodatie was aan een renovatie toe omdat de genoemde elementen wedstrijdtechnisch weer bij de tijd gebracht moesten worden, maar ook omdat de rondbaan hoogstnodig aan vervanging toe was.

In 2020 is verder het klimaatsysteem van gebouw Jerusalem vervangen, en is het gehele gebouw voorzien van Wifi-dekking. Enerzijds wordt hiermee aan de wens van de bestaande huurders tegemoet gekomen, anderzijds zal deze voorziening naar verwachting in 2021 weer nieuwe huurders aantrekken.

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41