Paragrafen

Paragraaf C. Onderhoud kapitaalgoederen

Doel
Het doelmatig inzamelen en afvoeren van afvalwater, minimaliseren van wateroverlast en het beperken van verontreiniging van de bodem c.q. oppervlakte- en grondwater door ongezuiverde lozingen.

Beleidskader
In september 2017 heeft de gemeenteraad het huidige GRP 2018-2021 vastgesteld. In dit GRP is het beleid met betrekking tot de riolering opgenomen. En wordt aangegeven hoe dit beleid kan worden bekostigd.
Het bestaande en nieuw aan te leggen rioolstelsel wordt zo efficiënt mogelijk gemaakt. Dit betekent o.a. de jaarlijks een deel van de riolering wordt geïnspecteerd volgens de uitgangspunten van het GRP. Schades worden gerepareerd en riolen die niet meer voldoen worden vervangen of gerelined. Verder zal jaarlijks hemelwater worden afgekoppeld van de riolering. Het regenwater wordt bij voorkeur geïnfiltreerd in de bodem. Om de gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan zal het rioolstelsel de komende jaren op diverse locaties worden aangepast. In 2017 heeft de raad besloten tot een versnelde uitvoering hiervan tot 2027.
Middels het convenant "samenwerking in de afvalwaterketen Noord-Limburg" werken we samen met het waterschap, het waterleidingbedrijf en de gemeenten in Noord en Midden Limburg. Binnen het convenant worden gezamenlijk projecten uitgevoerd met als doel het reduceren van kosten, verbeteren van de kwaliteit en het verhogen van kennis van de riolering.

Financiële consequenties en vertaling
Voor de uitvoering van het onderhoud in riolering zijn in 2020 de volgende bedragen geraamd:

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Begroting

Jaarrekening

Lasten riolering

1.459

1.484

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41