Paragrafen

Paragraaf C. Onderhoud kapitaalgoederen

Doel
Het in standhouden van bossen, natuurterreinen en landschappelijke elementen. Daarnaast het versterken van natuurontwikkeling en landschapskwaliteit en het verhogen van recreatiemogelijkheden binnen gemeentelijke bos- en natuurterreinen.

Beleidskader
Gemeentelijke bossen en natuurterreinen worden beheerd door de gemeente Venray. Samen met andere betrokkenen worden wensen en behoeftes op het gebied van recreatie en natuurbeleving afgestemd op de ontwikkeling van de landschaps-ecologische kwaliteit. De kleinere natuurterreinen en landschapselementen worden door de gemeente beheerd. In samenwerking met de stichting IKL wordt uitvoering gegeven aan projecten die bijdragen aan natuureducatie en burgerparticipatie en van meerwaarde zijn voor de natuurterreinen.
Voor wat betreft de jacht lopen de jachtcontracten door tot 2022 met de drie wildbeheereenheden.

Financiële consequenties
In 2020 zijn de volgende bedragen beschikbaar gesteld c.q. daadwerkelijk besteed:

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Begroting

Jaarrekening

Lasten natuurbeheer

376

324

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41