Paragrafen

Paragraaf G. Grondbeleid

bedragen x € 1.000

2020

2019

stand per 31-12

risicoreserve Grondbedrijf

5.022

4.664

benodigde reserve -/-

1.108

1.593

Overschot / tekort

3.914

3.070

Voor een nadere toelichting op de risicoreserve Grondbedrijf verwijzen wij u naar de toelichting op de risicoreserve Grondbedrijf in bijlage 5 Toelichting reserves en voorzieningen en de paragraaf B weerstandsvermogen.

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41