Paragrafen

Paragraaf G. Grondbeleid

BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo
In december 2016 hebben de raden van de vijf deelnemende gemeenten ingestemd met de vervlechting van de (grond) exploitaties van DCGV, TPN, VGP, Villa Flora en de Innovatoren. Als gevolg van deze vervlechting is de BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo ontstaan. Aandeelhouders zijn de gemeenten Horst aan de Maas, Venlo, Venray en de Provincie Limburg. Hiernaast is de BV/CV Campus Vastgoed Greenport Venlo opgericht. Aandeelhouders zijn de gemeente Venlo en de Provincie Limburg.
Venray is na de hierboven beschreven “vervlechtingsoperatie” sinds de oprichting per 1 januari 2017 aandeelhouder in de BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo voor 5,4 %.

In de tweede helft van het jaar wordt telkens de grondexploitatie geactualiseerd. In de tweede helft van 2020 heeft opnieuw de jaarlijkse actualisatie plaatsgevonden ten behoeve van de begroting 2021. Deze laatste is vastgesteld in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVvA) van de BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo van 10 december 2020.

De grondexploitatie is geactualiseerd met de realisaties van 2019 en 2020 en aangepast aan de huidige inzichten en keuzes m.b.t. de toekomst. Daardoor is de eindwaarde van de grondexploitatie ca. € 20 miljoen hoger (van ca. € 48 naar € 68 miljoen).
De grondexploitatie (GREX) loopt evenals in de vorige begroting naar verwachting tot 2035 echter met dien verstande dat de grote kavels naar verwachting al voor 2030 volledig zijn uitgeven en dat vanaf 2030 enkel nog kleinschalige kavels beschikbaar zijn. Vanaf 2030 wordt dan ook rekening gehouden met een beperkte omvang van de organisatie nodig voor de uitgifte van deze laatste kavels.

Risicoprofiel  
Voor het bepalen van het risicoprofiel is gebruik gemaakt van een zogenaamde Monte-Carlo simulatie. Het resultaat van een Monte-Carlo simulatie als risico-inventarisatie is een verdeling waarmee de waarschijnlijkheid van het resultaat wordt bepaald en dus de haalbaarheid van het project. Daarnaast geeft een Monte-Carlo analyse ook inzicht in welke activiteiten het meest bijdragen aan de totale onzekerheid (risicobandbreedte). Als basis voor de simulatie geldt de exploitatie voor het Werklandschap met een overschot op eindwaarde van € 68,3 mln per 31 december 2035.

Voor de Monte Carlo risicosimulatie geldt dat 80% van de resultaten (bij 10.000 trekkingen) tussen € 58,4 mln positief en € 91,7 mln positief liggen (bandbreedte van in totaal € 33,3 mln op eindwaarde). Anders geformuleerd: op basis van de uitgevoerde simulatie geldt dat de kans minder dan 10% is dat het resultaat slechter zal zijn dan € 58,4 mln euro positief op eindwaarde per 31 december 2035. En aldus is de kans 90% dat het exploitatieresultaat beter zal zijn dan de gepresenteerde € 58,4 mln op eindwaarde per 31 december 2035.

Uit de uitgevoerde scenario's blijkt dat de uitgifteprijs voor bouwrijpe gronden ( voor grootschalige ontwikkelingen) de grootste invloed heeft op het uiteindelijk resultaat van de grondexploitatie voor het Werklandschap. De conclusie voor wat betreft de uitgevoerde risico-analyse is dat er sprake is van een onevenwichtig risicoprofiel: uit de analyse volgt dat de kans op een positiever exploitatieresultaat groter is dan de kans op een negatiever exploitatieresultaat.

Periodiek zal door het ontwikkelbedrijf monitoring en een update van de analyse plaatsvinden. Om eventuele risico’s voor Venray (5,4% van het uiteindelijke resultaat) in de toekomst te kunnen opvangen is ervoor gekozen om binnen het grondbedrijf van Venray een reserve te vormen die gevoed wordt uit het jaarlijks te verkrijgen dividend (2%) op het ingebrachte eigen vermogen evenals het surplus op het ingebrachte vreemd vermogen. Deze reserve kan voor Venray als buffer dienen voor het opvangen van mogelijke toekomstige risico’s.

In juni 2018 heeft de eerste dividend uitkering aan Venray van € 50.000 plaatsgevonden over de resultaten van het jaar 2017. Zowel in juni 2019 als in juni 2020 is opnieuw € 50.000 aan dividend uitgekeerd over respectievelijk de jaren 2018 en 2019.

verwachte eindwaarde grex Greenport Venlo

begroting 2020

begroting 2021

verschil 2021/2020

resultaat op eindwaarde

48,2 mln.

68,3 mln.

20,1 mln.

 

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41