Paragrafen

Paragraaf G. Grondbeleid

Alvorens er nieuwe grondexploitaties worden opgestart moeten er voorbereidende werkzaamheden worden verricht. Indien blijkt dat deze werkzaamheden niet leiden tot een vastgestelde grondexploitatie, dan komen de voorbereidingskosten ten laste van de risicoreserve grondbedrijf. Indien er wel een grondexploitatie wordt vastgesteld worden de tot dan toe gemaakte kosten naar deze grondexploitatie overgeheveld. Onder de toekomstige grondexploitaties vallen:

Wanssum

In 2017 heeft de gemeente gronden verworven in Wanssum ten behoeve van de verlegging van het Kamillepad in Wanssum, onderdeel van de gebiedsontwikkeling Ooijen Wanssum. Doordat een verbindingsweg tussen de nieuwe rondweg en de 'oude' N270 wordt aangelegd ontstaat de mogelijkheid om het Wanssumse bedrijventerrein uit te breiden. Daartoe is vervolgend een ander perceel verworven en is op de resterende percelen die niet in eigendom van de gemeente of provincie zijn, een voorkeursrecht gevestigd als bedoeld in de Wet voorkeursrecht gemeenten. De voorbereidingen om te komen tot een vastgesteld bestemmingsplan zijn inmiddels gestart.

Smakt

In 2015 heeft de gemeente grond verworven aan de Rector Cremersstraat in Smakt ten behoeve van de uitbreiding van woningbouw. De bedoeling is dat op het bestaande trapveldje en aansluitend aan de bestaande woningbouw, woningen worden gerealiseerd. Ten behoeve van deze woningbouw is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Inmiddels is gestart met de voorbereidingen om te komen tot een vastgesteld bestemmingsplan met grondexploitatie.

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41