Paragrafen

Paragraaf G. Grondbeleid

Aan den Heuvel € 472.000 voordeliger (aandeel gemeente 50% is € 236.000)

Brabander Aan den Heuvel is opgesplitst in 2 exploitaties, deel A en deel B. Echter, de resultaten van beide exploitaties zijn als communicerende vaten met elkaar verbonden. Voor de gehele Brabander Aan den Heuvel geldt dat het qua verkopen een goed jaar is geweest.
Deel A bestaat uit Cluster I en II en deel B bestaat uit cluster III en IV.

deel A
Cluster I is in 2016 afgerond.

Daarnaast is in cluster II verder gegaan met het woonrijp maken van enkele (delen van) straten. In cluster II zijn de laatste 7 kavels in 2020 allen verkocht. Dit betreft in deel A een blok projectmatige kavels (totaal 2.163 m²) en één particuliere kavel (611 m²). Zodra de bouwwerkzaamheden voor de 6 projectmatige woningen zijn afgerond kan het woonrijp maken van cluster II worden afgerond. De verwachting is dat de exploitatie van deel A in 2021 of 2022 kan worden afgerond.

deel B

Cluster III is in 2018 afgerond.
In cluster IV is in 2019 fase 1 helemaal bouwrijp gemaakt en fase 2 is in 2020 bouwrijp afgerond. Daarnaast zijn er 4 particuliere kavels verkocht en daarmee is het eerste deel (9 stuks) van de particuliere kavels uitverkocht. Voor het tweede deel van de particuliere kavels heeft eind 2020 een loting plaats gevonden en begin 2021 zijn er 7 van de 8 kavels geopteerd. De laatste van deze kavels en de grote bouwkavels aan de Boomvalk zijn dan de enige die nog vrij zijn. De interesse voor de kavels aan de boomvalk neemt toe.

Er hebben 54 verkopen van projectmatige kavels plaats gevonden in 2020.
In totaal zijn al deze verkopen in deel A en B goed voor een verkoop van ruim 19.000 m².

Het voordelig resultaat dat is ontstaan komt voornamelijk door een aanpassing in het budget voor civiele werken en groen in deel A en deel B. Bij de jaarrekening 2019 is er per abuis teveel kostenindex toegepast waardoor het prijspeil te hoog was ingeschat. Dit is bij de 2e berap 2020 reeds aangepast naar het juiste prijspeil. Daarnaast heeft de snellere kavelverkoop in deel B gezorgd voor een voordeel op onder andere de rentelasten, daar in tegen ontstaat juist een nadeel op de opbrengstenstijging.
De afspraak blijft van kracht dat geen winstneming uit deel A van deze exploitatie kan worden gedaan, zo lang deel B negatief is of negatief uit kan komen. Volgens de huidige berekening is de bijdrage van deel A aan deel B verlaagd met € 348.000 ten opzichte van de jaarrekening 2019.

Resultaat 31-12-2020: € 3.810.000 winst (aandeel gemeente 50% is € 1.905.000)

Ysselsteyn Fase II € 8.000 nadeliger

In Ysselsteyn zijn afgelopen jaar 6 kavels verkocht. Hiervan zijn er 4 door een ontwikkelaar afgenomen. Daarnaast zijn 2 grote kavels in de buitenring verkocht. Voor wat betreft de grote kavel (1.123 m2) in het zuidoosten van het  plan is er in 2020 een procedure doorlopen om hier een 4-onder-1-kap woning mogelijk te maken. Dit bestemmingsplan is onherroepelijk. Deze kavel zal passeren in 2021 en daarmee van toepassing zijn op de opbrengst grondverkopen van 2021. Begin 2021 zijn er van de laatste kavels 3 stuks gereserveerd en is 1 kavel nog beschikbaar. De tekening voor het woonrijp maken zijn ge-update naar de laatste inzichten en verkaveling. In de tweede helft van 2021 zal deze opdracht worden aanbesteed, waarna uitvoering eind 2021/begin 2022 zal starten.

Resultaat 31-12-2020:                                                      € 3.986.000 winst

Veulen, Brugpas € 3.000 voordeliger

De grondexploitatie heeft betrekking op in totaal 6 kavels in Veulen. Deze 6 kavels maken onderdeel uit van een grotere woningbouwontwikkeling van een particuliere ondernemer. Deze ondernemer zorgt voor het bouw- en woonrijp maken van het totale plangebied, dus ook voor de gemeentelijke 6 kavels. Het bouwrijp maken van het plangebied is gereed. Er zijn nog geen kavels verkocht; alle kavels zijn wel gereserveerd. De verwachting is dat we eens per 2 jaar een kavel verkopen en jaarlijks bij de jaarrekening bekijken we of dit reëel is.

Resultaat 31-12-2020:                                                      € 155.000 winst

Oirlo Zuid- Oost (Kerkhoek) € 187.000 voordeliger

In dit bouwplan in Oirlo is in 2020 de verkoop op stoom gekomen en zijn maar liefst 10 kavels verkocht. Daarnaast is een strook verkocht aan een reeds bebouwde kavel. Deze snellere verkoop van kavels heeft geleid tot het inkorten van de looptijd van de exploitatie met 3 jaar naar einddatum 31-12-2025, bij de 2e berap 2020 hadden we de looptijd reeds met 2 jaar ingekort. Ook is er een groot perceel verkocht aan een ontwikkelaar welke ook een huur-koop-later principe heeft toegepast. Daarnaast was er in 2020 een kavel verkocht waarvan de akte in 2021 bij de notaris zal passeren. Er resteren dan nog 4 kavels, welke allen gereserveerd zijn. In 2021 zullen de woonrijp tekeningen ge-update worden, waarna afhankelijk van de bouwsnelheid op de verkochte kavels bekeken kan worden of woonrijp maken in fasering gaat plaatsvinden of in zijn geheel.
Het verwacht tekort op eindwaarde is gedaald van € 507.000 naar € 320.000. Een verschil van € 187.000 dat met name is ontstaan door de ingekorte looptijd van het project. Dit heeft een positief effect op de te betalen rentelasten en kostenstijging.

Resultaat 31-12-2020:                          € 320.000 tekort

't Brukske € 2.000 nadeliger

In juli 2020 is het winkelcentrum Brukske officieel geopend. Voor de parkfase loopt een groot burgerparticipatietraject via een apart ontwikkelde internetsite zodat bewoners ondanks de beperkingen door Corona toch betrokken worden bij de planvorming. De input van bewoners wordt gebruikt in het schetsontwerp en zal ook via de website weer worden gecommuniceerd met de bewoners. Uitvoering van het park wordt rond het 3 e kwartaal 2021 verwacht te starten. De verwachting is dat deze werkzaamheden eind 2021 afgerond zijn.

Resultaat 31-12-2020:                                                      € 139.000 winst

Heide € 2.000 voordeliger

In Heide zijn in 2020 2 kavels verkocht. Daarmee resteren er in dit bouwplan nog 2 kavels. Beide zijn gereserveerd. In 2020 is de verkoop van 1 van deze helaas op het laatste moment niet doorgegaan, maar daarop heeft zich wel een nieuwe gegadigde gemeld welke nu de reservering heeft. De grondexploitatie eindigt eind 2021. In 2021 zal een deel woonrijp gemaakt worden (trottoir). Een eventuele niet verkochte kavel eind 2021 zal bij de restkavels worden ondergebracht.

Resultaat 31-12-2020:                                                      € 314.000 tekort

Blitterswijck, Molenhof € 494.000 voordeliger

De verkoop van kavels in het bouwplan Molenhof is in 2020 ongekend hard gegaan. Tot aan 2020 was er niets verkocht. Maar afgelopen jaar zijn er 2 grote kavels verkocht aan particulieren en 4 kavels aan een ontwikkelaar. Daarmee is ruim 2/3 van de uitgeefbare oppervlakte verkocht. Dit heeft een positief effect op de exploitatie. De looptijd van de grondexploitatie is ingekort met 14 jaar naar eind 2026. Er resteren nog 3 kavels, welke allen in optie zijn bij dezelfde ontwikkelaar die hier reeds 4 woningen heeft verkocht. Hetzelfde type staat nu in de verkoop. Civieltechnisch zijn in 2020 daarom ook wat aanpassingen gedaan om de bouw mogelijk te maken. De bouwrijpfase van het noordelijk deel is voorbereid en zal in 2021 uitgevoerd worden.
Het verwacht tekort op eindwaarde is gedaald met € 494.000. Dit komt door het sneller realiseren van grondverkopen en daardoor het kunnen inkorten van de looptijd. Het grootste verschil is toe te schrijven aan lagere rentekosten van € 447.000. Daarnaast konden we budgetten als salarislasten en nog te verdelen kosten verlagen door de kortere looptijd. Ook was er een voordeel op de civiele werken van € 21.000 door een nieuwe raming van de kosten.

Resultaat 31-12-2020:                                                      € 211.000 tekort

Castenray € 18.000 nadeliger

In het bouwplan Castenray zijn in 2020 3 kavels verkocht. Daarmee is de verkoop iets boven verwachting geweest. In 2021 is de 1e kavel alweer verkocht. Daarnaast zijn er 7 kavels gereserveerd door ontwikkelaars en 1 door een particulier. Verder zijn er in dit plan in 2020 werkzaamheden uitgevoerd aan het groen en de afwatering. In 2020 is de voorbereiding getroffen om te komen tot herverkaveling van een deel van het plan. Hier zal in de raadsvergadering van 9 februari 2021 een besluit op worden genomen. In 2021 zal daar nader over gerapporteerd worden.

Resultaat 31-12-2020:                                                      € 211.000 winst

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41