Paragrafen

Paragraaf G. Grondbeleid

bedragen x € 1.000

mutatie boekwaarde

mutatie risicoreserve

totaal

Restkavels afgesloten grondexploitaties

85

-65

19

Projecten in voorbereiding

0

-70

-70

Verwerving toekomstige plannen

20

-34

-14

Algemene kosten Grondbedrijf

0

-255

-255

Totaal

105

-424

-319

bedrag > 0; verlaging van de boekwaarde / storting in de risicoreserve

bedrag < 0; verhoging van de boekwaarde / onttrekking uit de risicoreserve

Restkavels
Woningbouw; de laatste restkavels woningbouw liggen in Vredepeel, totaal is er nog 806 m² grond  á € 170  per m² beschikbaar voor woningbouw. In 2020 is de restkavel in Laagheide verkocht.
Bedrijventerrein;
Keizersveld heeft nog 2 restkavels, totaal 4.930 m² en de verwachting is dat 3.005 m² verkocht wordt in 2021. Bij het afsluiten van deze grondexploitatie (in het verleden) zijn de winstnemingen/verliezen naar de risicoreserve gegaan. De opbrengst van deze restkavels gaat daarom óók naar de risicoreserve en gemaakte kosten worden in mindering gebracht.
De Hulst II; de laatste kavel is groot 10.049 m², eind 2019 was de verwachting dat verkoop IN 2020 zou plaatsvinden. Dit is door de huidige economische ontwikkelingen doorgeschoven naar volgende jaren. Daarnaast heeft er hier een aankoop plaatsgevonden van 3.883 m² dit betreft een gedeeltelijke watergang, verwachting is dat deze grond in 2021 wordt verkocht.
De Blakt; per 31 dec 2020 is grondexploitatie De Blakt afgesloten, de restkavel is 3.580 m² groot. Verwachting is dat deze grond in 2021 wordt verkocht.

Projecten in voorbereiding

De kosten ten laste van de risicoreserve betreffen salarislasten, advies- en onderzoekskosten voor woningbouw in Smakt en bedrijventerrein Wanssum.

Verwerving toekomstige plannen
Woningbouw: dit betreft de grond gelegen in Smakt, geen wijziging in 2020.
Bedrijventerrein: de voorraad grond in Wanssum is met € 20.000 verminderd naar aanleiding van een ruiling voor de gebiedsontwikkeling. De geplande aankopen 2020 zijn doorgeschoven naar 2021.
De mutatie op de risicoreserve heeft betrekking op de overige gemaakte kosten zoals rentekosten, taxatie onderhandelingskosten en uren. De kosten zijn verminderd met de huuropbrengst depot en positief resultaat ad € 3.700 op de grondruil in de gebiedsontwikkeling.

Algemene kosten grondbedrijf
Kosten die niet aan een specifieke grondexploitatie zijn toe te rekenen, bijvoorbeeld het opstellen van de jaarlijkse grondprijzen, advieskosten en servicecontracten worden rechtstreeks ten laste van de risicoreserve gebracht

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41