Paragrafen

Paragraaf D. Financiering

Het renteresultaat op treasury is voor 2020:

Renteresultaat (x € 1.000)

2020

a.

Externe rentelasten over de korte en lange financiering

2.992

b.

Externe rentebaten

881

Saldo rentelasten en rentebaten

A

2.111

c1.

Aan grondexploitatie doorberekende rente

47

c2.

Toerekening rente projectfinanciering

929

c3.

Rentebaten doorverstrekte leningen

457

Toe te rekenen externe rente

B

520

Saldo door te rekenen externe rente

A-B

1.591

d.

Rente over inzet eigen middelen

2.045

Toe te rekenen rente

3.636

e.

De werkelijke toegerekende rente

4.121

f.

Renteresultaat treasury

485

Renteomslagpercentage

3,75%

In 2020 werd, op basis van de begroting, 3,75% rente aan de producten doorberekend. Een uitzondering op dit percentage betrof de rentetoerekening aan producten waarvoor projectfinanciering werd aangetrokken en de grondexploitatie. Uiteindelijk blijkt  het renteomslagpercentage 2020 te zijn uitgekomen op 3,60% hetgeen binnen de toegestane afwijking volgens het BBV ligt. Er heeft dan ook geen naclaculatie plaatsgevonden.

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41