Paragrafen

Paragraaf D. Financiering

De activa van de gemeente Venray zijn per begin 2020 als volgt gefinancierd:

Omschrijving

1-1-2020

(Bedragen x €1.000)

Totaal boekwaarde investeringen

144.617

Vaste financieringsmiddelen

- Reserves

50.078

- Voorzieningen

19.948

- Langlopende leningen

71.569

141.595

Financieringstekort

3.022

Interne rente

Op grond van de voorschriften in het BBV past de gemeente Venray de rente-omslagmethode toe. Door middel van deze methodiek worden aan de investeringen de gemiddelde rentekosten toegerekend die voortvloeien uit de opgenomen geldleningen en/of eigen middelen waarmee zij zijn gefinancierd. Conform de begroting bedroeg het voor 2020 vastgestelde rente-omslagpercentage 3,75%.

Geldleningen

De gemeente Venray trekt geldleningen aan voor het financieren van voornamelijk investeringen. In het verleden zijn ook geldleningen aangetrokken voor de financiering van woningbouw. Deze leningen zijn doorgeleend aan Wonen Limburg. Onderstaand is een totaaloverzicht over 2020 van genoemde geldleningen weergegeven.

Omschrijving

leningen (* € 1.000)

tbv investeringen

woningbouw

totaal

Stand per 1 januari

64.577

6.992

71.569

Nieuwe leningen

0

0

0

Reguliere aflossingen

5.013

456

5.469

Stand per 31 december

59.564

6.536

66.100

Uitzettingen

Uitzettingen
Uitzettingen zijn binnen de Wet fido gedefinieerd als beleggingen en verstrekte geldleningen.

De beleggingen zijn ondergebracht bij Forza Asset Management (Forza).

Omschrijving

Forza Asset Management

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde

Marktwaarde

Waarde per 1 januari

957

1.227

Onttrekkingen

-431

-457

Waarde per 31 december

525

770

Met deze portefeuille is over 2020 een rendement behaald van 2,1% (bron: vermogensrapportage Forza).

Als gevolg van het verplichte schatkistbankieren worden de beleggingen op termijn volledig afgebouwd. De obligaties die zijn ondergebracht bij vermogensbeheerder Forza vallen eerst vrij op de expiratiedatum. Het volgende overzicht laat de afbouw in de komende jaren zien:

Verloop beleggingen Bedragen x € 1.000

Jaar

Forza

2021 -2024

3

na 2024

522

Totaal

525

Schuldpositie

Een schuldpositie ontstaat indien de eigen middelen van een gemeente niet toereikend zijn om activiteiten of investeringen te bekostigen. In dat geval dient externe financiering te worden aangetrokken. Een goed zicht op de schuldpositie draagt bij aan het besef dat aan financiering rentebetalingen en aflossingen verbonden zijn.

Onderstaand overzicht geeft een beeld van het verloop van de langlopende geldleningen in de laatste vijf jaar (exclusief woningbouwleningen):

In 2020 zijn geen nieuwe geldleningen aangetrokken.

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41