Paragrafen

Paragraaf D. Financiering

Op 15 december 2013 is het verplichte schatkistbankieren ingevoerd. Dit betekent dat behoudens een vrijgesteld bedrag, het zogenaamde drempelbedrag, alle overtollige liquide middelen bij het Rijk moeten worden aangehouden. Ook mag de gemeente aan andere decentrale overheden, toezichthouders uitgezonderd, leningen uitzetten.
In onderstaand jaaroverzicht is aangegeven op welke wijze gemeente Venray is omgegaan met de regels van het schatkistbankieren.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)

Verslagjaar 2020

(1)

Drempelbedrag

950,775

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(2)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

27

55

34

31

(3a) = (1) > (2)

Ruimte onder het drempelbedrag

924

896

917

920

(3b) = (2) > (1)

Overschrijding van het drempelbedrag

-

-

-

-

(1) Berekening drempelbedrag

Verslagjaar

(4a)

Begrotingstotaal verslagjaar

126.770

(4b)

Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen

126.770

(4c)

Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat

-

(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000

Drempelbedrag

950,775

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(5a)

Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)

2.480

5.017

3.127

2.808

(5b)

Dagen in het kwartaal

91

91

92

92

(2) - (5a) / (5b)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

27

55

34

31

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41