PROGRAMMA 3 WERKEN

DEELPROGRAMMA 3.4 MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR

In de onderstaande tabel zijn alle actiepunten voor 2020, zoals die voortvloeien uit de bovenstaande activiteiten, opgenomen. Van elke activiteit wordt de stand van zaken toegelicht en wordt de status van de voortgang weergegeven.

Activiteit

Gereed in

Toelichting

Voortgang

Afwijking door Corona

Opzetten flexibele parkeernormen

2021

De nieuwe normen moeten enerzijds duidelijk geven en anderzijds uitdagen om te komen met innovatieve oplossingen. Bijvoorbeeld gedeeld autogebruik en het stimuleren van fietsgebruik. Het eerste concept is gereed, maar vanwege de coronacrisis is extra inzet nodig en is afstemming met betrokkenen lastig te realiseren. Hierdoor is de planning van dit beleidsstuk gewijzigd naar vaststelling begin 2021.

Activiteit

Gereed in

Toelichting

Voortgang

Conform planning

Opwaarderen stationsomgeving (incl. moties 43, 113 en 138)

2023

Het schetsontwerp (SO) en het voorlopig ontwerp (VO) zijn in 2020 inmiddels afgerond. Op basis van het VO is een kostenraming gemaakt. In december 2020 is er een bestuurlijke toezegging gedaan vanuit de provincie voor een bijdrage van ca. € 2.175.000 ten behoeve van de realisatie van het project. Inmiddels is het definitief ontwerp (DO) voorgelegd aan de politiek, dorpsraden, omwonenden, NS, ProRail enz. De opmerkingen zijn opgehaald worden zo veel mogelijk verwerkt in het DO zodat we dit ook definitief kunnen maken. Op basis van dit DO zal wederom een kostenraming worden opgesteld. Op basis van deze kostenraming kunnen we de dekking definitief gaan regelen, voor zover die nog niet rond is. De eerste werkzaamheden voor het bestek zijn inmiddels ook opgestart.
Uitvoering is gepland in 2022/2023.

Ondersteunen uitbreiding elektrische oplaadpunten voor auto en fiets

2021

In 2020 zijn in Venray en de kerkdorpen 14 openbare laadpalen geplaatst. Het streven daarbij was om in ieder dorp en iedere wijk minimaal 1 openbare laadpaal te realiseren. Op het parkeerterrein Jerusalem worden eind 2020/begin 2021 nog 5 à 6 laadpalen (=10-12 laadpunten) geplaatst voor het deelautoproject Mobie.

Introduceren “Elektrisch Deelvervoer"

2021

Eind 2018 is de Elektrische Deelauto/Deelfiets geïntroduceerd onder de naam Mobie. In 2019 is hier als pilot ervaring mee opgedaan. In 2020 is samen met 8 Noord-Limburgse gemeenten een aanbesteding geweest om de medewerkers van de deelnemende gemeenten te voorzien van passende duurzame deelmobiliteit. Deze aanbesteding heeft geleid tot de keuze van het bedrijf MobilityMixx als nieuwe partner voor (elektrische) fietsen en deelauto's In eerste instantie voor de medewerkers, maar de intentie is om het deelautoconcept zo snel mogelijk ook beschikbaar te stellen voor burgers en bedrijven.

Uitvoeren regionaal/gemeentelijk Verkeers en Vervoersplan (Trendsportal)

Continu

In 2018 is het regionale/lokale mobiliteitsplan vastgesteld onder de naam Trendsportal. Sindsdien wordt gewerkt aan de uitvoering daarvan. Een mooi voorbeeld van een Trendsportal-project is de introductie van het deelautoconcept Mobie dat in 2021 overgaat van een pilot naar een regulier project. Eind 2020 is een jaarprogramma vastgesteld van regionale projecten waar de komende jaren uitvoering aan wordt gegeven. Dat jaarprogramma is onderdeel van de uitvoeringsenveloppe van de regiovisie voor het beleidsveld "Mobiliteit en Logistiek".

Uitvoeren gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum (GOW)

2020

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum is eind 2020 afgerond. Deze gigantische klus, waar enorm veel mensen jaren aan meegewerkt hebben, is dan klaar. Er zullen begin 2021 nog enkele kleine afrondende werkzaamheden plaatsvinden, maar deze hebben weinig impact op de omgeving. Hier werd de raad via de RIB op 17 december 2020 nog over geïnformeerd. Definitieve oplevering en einde onderhoudstermijn is rond de zomer 2021. Voor een nadere toelichting hierop verwijzen we naar paragraaf H. Investeringen en majeure projecten waarin het project GOW uitgebreid wordt toegelicht.

Verder verbeteren van parkeermogelijkheden voor vrachtwagens

Continu

In 2015 is er een intentieverklaring getekend door onder meer de Provincie Limburg, enkele gemeenten, de politie en vervoerorganisaties. De provincie heeft aangegeven dit onderwerp weer vlot te willen trekken maar daar is nog geen actie op gevolgd.

Vorm, inhoud en uitvoering geven aan de Gebiedsagenda Via Venray en het Infraplan Via Venray

2024


Voor wat betreft het project N270 Via Venray fase 1 is in de planning vertraging ontstaan door de PAS problematiek en de heroverweging door de provincie op haar infraprojecten. Inmiddels is duidelijk dat de gevolgen voor de Via Venray N270 beperkt zijn en is uitwerking weer opgepakt. Voor het lokale gemeentelijke project "Oostverbinding Venray" zijn reeds de werkzaamheden opgestart om te komen tot een definitief ontwerp. Ook hier zijn voorbereidingen gedaan om te komen tot herziening van het bestemmingsplan. Dit zal begin tweede kwartaal 2021 in procedure gaan. Daarna kan na aanbesteding realisatie starten (Laatste kwartaal 2021). Het andere lokale project 'Reconstructie Leunseweg en rotonde Zuidsingel' is in januari 2021 gestart qua uitvoering en loopt tot augustus.

Activiteit

Gereed in

Toelichting

Voortgang

N.v.t.

Realiseren van De “Derde Ring Venray"

2020

Met de "Netwerkennota Verkeer & Infrastructuur" - vastgesteld door de raad op 17 september 2019 - heeft de "Derde Ring Venray" een beleidsmatige onderbouwing gekregen. Vervolgens zal het project worden opgesplitst in deelprojecten t.b.v. een gefaseerde uitvoering. Realisatie is voorzien in de jaren 2022-2026. De uitvoering van projecten sturen en monitoren we regulier.

Verbeteren verkeersveiligheid schoolroutes

2020

Verbeteren verkeersveiligheid schoolroutes betreft vooral de routes in het buitengebied. Dit is het gevolg van fusies tussen scholen waardoor kinderen meer en meer in het buitengebied fietsen. In "Netwerkennota Verkeer & Infrastructuur", vastgesteld in september 2019, is aan fietsen in het algemeen en daarmee ook aan de schoolroutes aandacht besteed. Met de netwerkennota is een fietsstructuur vastgesteld waar de komende jaren aan kan worden gewerkt aan de hand van concrete projecten en wordt voldaan aan de uitvoering van de motie.

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41